Середа, 2020-01-29, 2:05 PM
Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Правила конкурсного відбору до гімназії

1. Загальні положення

1.1. Приймання учнів до гімназії здійснюється на конкурсній основі.

1.2. Приймання до загальноосвітніх класів 1 ступеня навчання, що входять до складу гімназії залежно від потреб населення, відбувається без конкурсу.

1.3. Порядок приймання розглядається на спільному засіданні педагогічної ради і ради навчального закладу, схвалюються ними  та затверджуються директором гімназії за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради.

1.4.У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

1.5. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два   місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення розміщується у приміщенні гімназії, на сайті навчального закладу.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу у приміщенні гімназії вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання  проводяться лише після закінчення навчального року. Для випускників початкової  школи , що входять до складу гімназії, випробування проводяться після вивчення програмового матеріалу початкової школи. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), організоване таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4.Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна  перевищувати 30 учнів.

2.5.Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора гімназії за погодженням із радою навчального закладу. До складу конкурсної комісії входять заступники директора з навчально-виховної роботи, голови шкільних методичних об’єднань, практичний психолог. Головою приймальної комісії є директор гімназії.

2.6.Із кожного загальноосвітнього предмета, з якого передбачено випробування, створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії, її склад затверджується наказом директора гімназії.

2.7.До участі в конкурсному випробуванні допускаються учні на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора гімназії, табеля успішності учня  або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10 класу.

2.8.До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та /або творчі досягнення.

2.9.Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

2.10.Адміністрація гімназії встановлює пільгові умови конкурсу для дітей сиріт, дітей-інвалідів, дітей, позбавлених батьківського піклування та інших пільгових категорій, перелік яких відповідає чинному законодавству України; переможців та призерів міських та обласних предметних олімпіад, конкурсів науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, інших наукових та творчих конкурсів.

3. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування для учнів 1-го класу гімназії (що відповідає 5-му класу основної школи), проводяться з навчальних предметів, що відповідають профілізації закладу: математики – до математичного класу та економічного класів; української/російської мови, англійської мови – до філологічного класу; природознавства – до біологічного класу; малювання, художньої праці – до художньо-естетичного класу. Завдання проводяться як в усній, так і в письмовій формі (співбесіда, тестування, диктант, письмова робота, усне опитування за білетами тощо).

Чисельність приймальної та предметної комісії, а також види, форми та   кількість предметних випробувань (не більше двох з урахуванням співбесіди) визначаються адміністрацією гімназії самостійно.

3.2. Конкурсне приймання до 10 класу у відповідності до Статуту гімназії здійснюється на підставі середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту. Учні – випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, зараховуються до гімназії поза конкурсом.

Якщо середній бал свідоцтва більший, ніж 8, зарахування здійснюється автоматично. У випадку, якщо середній бал нижчий за 8, конкурсні випробування проводяться з профільних навчальних предметів: іноземна та українська мови, математика, біологія – в усній або письмовій формах (співбесіда, диктант, тестування, усне опитування тощо).

3.3. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів гімназії, проводяться за умови наявності вільних місць під час основного конкурсного приймання з навчальних предметів, що відповідають до- профільному спрямуванню. Адміністрація гімназії самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів.

Приймання до гімназії учнів, які до цього навчалися у інших гімназіях за  такою ж спеціалізацією, відбувається за співбесідою.

3.4. Завдання для співбесіди як одного з видів конкурсних випробувань  з урахуванням спеціалізації гімназії розробляються конкурсною комісією на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної  психології і соціальної роботи, та затверджуються директором гімназії за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради.

3.5. Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких повинен відповідати  навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об’єднаннями вчителів та затверджуються директором гімназії за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради.

3.6. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.7. Конкурсні завдання зберігаються у директора гімназії в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.8. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом гімназії; першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної  сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після  виставлення балів.

3.9. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом гімназії для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних формул, визначень, схем, малюнків тощо).

3.10. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.11. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у гімназії протягом року. Місце їх зберігання визначає директор гімназії.

3.12. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів (додаток 1) відповідної комісії, які зберігаються у тому ж порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.13. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового – не пізніше ніж через три дні після його проведення.

3.14. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники Ш-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники П та Ш етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.15. З категоріями учнів, зазначених у пункті 3.14, допускається проведення тільки одного випробування – співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.16. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі якої їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор гімназії.

3.17. Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. Порядок зарахування

4.1.Учні, які пройшли конкурс, зараховуються до гімназії наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу. Наказ про зарахування до 5-х, 10-х класів видається 1 вересня поточного навчального року.

4.2.До гімназії подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, свідоцтво про базову загальну середню освіту, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3.Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються адміністрацією гімназії за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4.У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти Полтавського міськвиконкому, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5.Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі, в інших загальноосвітніх закладах.

4.6.Учні, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитись додаткове конкурсне приймання.

4.7.Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1.Директор гімназії несе персональну відповідальність за дотримання вимог даного документу.

5.2.Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядок зарахування учнів до гімназії за його результатами покладається на управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради.

5.3.При порушенні гімназією вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання учнів до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) та правил конкурсного прийому до гімназії, рішенням управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі управлінням освіти Полтавського міськвиконкому проводиться повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Пошук
Календар
«  Січень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Новини
Друзі сайту